به سایت ایران خدمت خوش آمدید

این سایت به عنوان بزرگترین مرجع معرفی خدمات تخصصی به صورت رایگان می باشد.


جهت حذف آگهی دربخش دیدگاه آگهی مد نظر،  اطلاعات زیر را ثبت نمایید.

نام و نام خانوادگی، شماره تماس و علت حذف آگهی  

اطلاعات در اسرع وقت بررسی و نسبت به حذف آگهی اقدام خواهد شد، بدیهی است عدم ارسال اطلاعات کامل و شفاف قابلیت رسیدگی نداشته. 

 

لازم به ذکر است دیدگاه هر آگهی در بخش پایین هر آگهی قرار دارد. 

همچنین طبق مصوبه هیئت محترم دولت به شماره 99517/ت49016 ه مورخ 01/09/1393، آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 را تصویب و ابلاغ نموده است. بر این اساس و به استناد مواد 5 و 9 آیین نامه اجرایی و همچنین با تکیه بر نامه شماره 111321/60 مورخ 18/05/1394 معاونت محترم طرح و برنامه وزارت متبوع مبنی بر اینکه اطلاعات عمومی کلیه طرحها، بنگاهها و واحدها به تفکیک و اعم از نام واحد، آدرس، اطلاعات تماس ، آدرس پرتال و سایتها ی اطلاع رسانی، ایمیل، محصول و خدمات ارائه شده جزء اقلام محرمانه تلقی نمی گردد.