شرکت باران خاک و پی

نام مدیر: شرکت باران خاک و پی

دسته بندی: سایر

وب سایت:

آدرس: تهران-ستارخان-خ. باقرخان- پ. 121- واحد 9

تلفن همراه: 09121960593

تلفن ثابت: 02166926751

تعداد بازدید:186

اشتراک گذاری در تلگرام

اشتراک گذاری در واتس اپ

توضیحات:خواننده محترم ایران خدمت مجدداً تاکید می شود ایران خدمت هیچ گونه منفعت و مسئولیتی بابت صحت اطلاعات ندارد. لطفاً به صورت حضوری از صحت اطلاعات اطمینان حاصل نمائید.ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﺎران ﺧﺎک و ﭘﯽ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره در ﺗﺨﺼﺺ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺨﺼﺺ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺑﺘﻦ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﺸﮑﯽ; ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ; اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘاوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ; اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ CPTu در درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ; اﺑﺰارﮔﺬاری و رﻓﺘﺎرﻧﮕﺎری; ﻃﺮاﺣﯽ; ﺳﺎﺧﺖ; ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻓﺮوش دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻔﺎری و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ; ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ; ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ; اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻟﺮزهﺧﯿﺰی; ﻃﺮاﺣﯽ; ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﺟﺮای ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮏﻫﺎ; ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک; زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ; ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﮔﻮد; ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ; اﻧﮑﺮاژ; ﻣﯿﮑﺮوﭘﺎﯾﻞ; ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﺮﻓﺸﺎر; ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﯽ; اﺧﺘﻼط ﻋﻤﯿﻖ ﺧﺎک و ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ; ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺰو ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد. خدمات:آزمایشگاه خاک شناسی-زمین شناسی-مهندسین مشاور-ژئوتکنیک-خدمات آزمایشگاهی و مهندسی-حفاری‌های ژئوتکنیکی-زمین شناسی مهندسی-آزمایشهای مکانیک خاک-خاک شناسی-بهسازی خاک-نیلینگ-میکروپایل-ژئوفیزیک-حفاری-پایدارسازی-آزمایشگاه خاک-بهسازی-حفاری خاک-آزمایشگاه مکانیک خاک-مهندسی-مهندسین-تحکیم-باران خاک و پی-مطالعات ژئوتکنیک-آزمایش CPTu-ابزار دقیق و رفتارنگری-نظارت عالیه-ژئوسنتتیک-زهکشی-طراحی مهندسی-حفاری ژئوتکنیکی-جک آپ-آزمایشگاه خاک و سنگ-مطالعات ژئوتکنیک دریایی-مشاوره تخصصی-تجهیزات حفاری-سد خاکی-آزمایشگاه خاک شناسی-شرکت باران خاک و پی-زمین شناسی-شرکت باران خاک و پی-مهندسین مشاور-شرکت باران خاک و پی-ژئوتکنیک-شرکت باران خاک و پی-خدمات آزمایشگاهی و مهندسی-شرکت باران خاک و پی-حفاری‌های ژئوتکنیکی-شرکت باران خاک و پی-زمین شناسی مهندسی-شرکت باران خاک و پی-آزمایشهای مکانیک خاک-شرکت باران خاک و پی-خاک شناسی-شرکت باران خاک و پی-بهسازی خاک-شرکت باران خاک و پی-نیلینگ-شرکت باران خاک و پی-میکروپایل-شرکت باران خاک و پی-ژئوفیزیک-شرکت باران خاک و پی-حفاری-شرکت باران خاک و پی-پایدارسازی-شرکت باران خاک و پی-آزمایشگاه خاک-شرکت باران خاک و پی-بهسازی-شرکت باران خاک و پی-حفاری خاک-شرکت باران خاک و پی-آزمایشگاه مکانیک خاک-شرکت باران خاک و پی-مهندسی-شرکت باران خاک و پی-مهندسین-شرکت باران خاک و پی-تحکیم-شرکت باران خاک و پی-باران خاک و پی-شرکت باران خاک و پی-مطالعات ژئوتکنیک-شرکت باران خاک و پی-آزمایش CPTu-شرکت باران خاک و پی-ابزار دقیق و رفتارنگری-شرکت باران خاک و پی-نظارت عالیه-شرکت باران خاک و پی-ژئوسنتتیک-شرکت باران خاک و پی-زهکشی-شرکت باران خاک و پی-طراحی مهندسی-شرکت باران خاک و پی-حفاری ژئوتکنیکی-شرکت باران خاک و پی-جک آپ-شرکت باران خاک و پی-آزمایشگاه خاک و سنگ-شرکت باران خاک و پی-مطالعات ژئوتکنیک دریایی-شرکت باران خاک و پی-مشاوره تخصصی-شرکت باران خاک و پی-تجهیزات حفاری-شرکت باران خاک و پی-سد خاکی-آدرس شرکت باران خاک و پی-تلفن شرکت باران خاک و پی-آدرس تگلرام شرکت باران خاک و پی-اینستاگرام شرکت باران خاک و پی-تلفن همراه شرکت باران خاک و پی-

آدرس شرکت باران خاک و پی- تلفن شرکت باران خاک و پی- آدرس تلگرام شرکت باران خاک و پی- اینستاگرام شرکت باران خاک و پی- تلفن همراه شرکت باران خاک و پی- آدرس جدید شرکت باران خاک و پی- تلفن جدید شرکت باران خاک و پی

سایر خوب در تهران - سایر خوب در محدوده تهران- بهترین سایر تهران- سایر عالی در تهران- عالیترین سایر در تهران

هر گونه کپی برداری از ایران خدمت قانوناً مجاز نمی باشد و علاوه بر پیگیرد قانونی، ما شرعاً راضی نمی باشیم.


موقعیت جغرافیایی

دیدگاه خود را وارد کنید.

در صد موافق: در صد مخالف:
0.0 0.0

به سایت ایران خدمت خوش آمدید


ایران خدمت هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی بابت صحت اطلاعات ندارد،

لطفاً به صورت حضوری از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل نمائید .آیا قبلاً از خدمات

شرکت باران خاک و پی

استفاده نموده اید؟

ایران خدمت هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله و خدمات ارائه شده ندارد.

بامعالعه راهنمای امن راهتر خدمات را بیابید.