شرکت آبگون صنعت سعدی

نام مدیر: شرکت آبگون صنعت سعدی

دسته بندی: سایر

وب سایت:

آدرس: تهران-سعدی جنوبی-پاساژ سلامت- پ. 224

تلفن همراه: 02133901855

تلفن ثابت: 02133901855

تعداد بازدید:374

اشتراک گذاری در تلگرام

اشتراک گذاری در واتس اپ

توضیحات:خواننده محترم ایران خدمت مجدداً تاکید می شود ایران خدمت هیچ گونه منفعت و مسئولیتی بابت صحت اطلاعات ندارد. لطفاً به صورت حضوری از صحت اطلاعات اطمینان حاصل نمائید." آب ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺎزی ﺷﮑﻞ در دﻣﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ; ﻫﯿﺪروژن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﻮزد و اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ; ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. آب ﮔﻮاراﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ; اﻣﺎ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ D2O ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﯿﺪروژن دوﺗﺮﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺰوﺗﻮپ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ; ﯾﮏ ﻣﺎده ﺳﻤﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ارزاﻧﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺮژی وﺟﻮد دارد و اﻣﺮوزه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺖ. " ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﮕﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای; ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ; آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﯾﺎری ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ; ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی; ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﺑﻪ روش اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس (RO); ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ آب درﯾﺎ; ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﯿﺮی; ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺬف ﺳﺨﺘﯽ; ﮐﺪورت; رﻧﮓ; ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ آب; ﻣﺸﺎوره; ﻃﺮاﺣﯽ; ﺗﺄﻣﯿﻦ; ﻧﺼﺐ; اﺟﺮا و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ; ﺟﮑﻮزی و ﺳﻮﻧﺎ اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد. اﻣﯿﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف آﺑﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﯾﺎ آﺑﻬﺎی ﺑﺎ درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد; ﻗﺪﻣﯽ راﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮدارﯾﻢ. خدمات:تجهیزات استخر سونا و جکوزی-تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب-پمپ آب-تجهیزات استخر سونا و جکوزی-شرکت آبگون صنعت سعدی-تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب-شرکت آبگون صنعت سعدی-پمپ آب-آدرس شرکت آبگون صنعت سعدی-تلفن شرکت آبگون صنعت سعدی-آدرس تگلرام شرکت آبگون صنعت سعدی-اینستاگرام شرکت آبگون صنعت سعدی-تلفن همراه شرکت آبگون صنعت سعدی-

آدرس شرکت آبگون صنعت سعدی- تلفن شرکت آبگون صنعت سعدی- آدرس تلگرام شرکت آبگون صنعت سعدی- اینستاگرام شرکت آبگون صنعت سعدی- تلفن همراه شرکت آبگون صنعت سعدی- آدرس جدید شرکت آبگون صنعت سعدی- تلفن جدید شرکت آبگون صنعت سعدی

سایر خوب در تهران - سایر خوب در محدوده تهران- بهترین سایر تهران- سایر عالی در تهران- عالیترین سایر در تهران

هر گونه کپی برداری از ایران خدمت قانوناً مجاز نمی باشد و علاوه بر پیگیرد قانونی، ما شرعاً راضی نمی باشیم.

دیدگاه خود را وارد کنید.

در صد موافق: در صد مخالف:
0.0 0.0

به سایت ایران خدمت خوش آمدید


ایران خدمت هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی بابت صحت اطلاعات ندارد،

لطفاً به صورت حضوری از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل نمائید .آیا قبلاً از خدمات

شرکت آبگون صنعت سعدی

استفاده نموده اید؟

ایران خدمت هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله و خدمات ارائه شده ندارد.

بامعالعه راهنمای امن راحتر خدمات را بیابید.